Obec Prietrž
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Materská škola

„ Zasaďme semienko, aby rástlo a vyrástlo na pevnú rastlinku.“
 
materska skola

Kontaktné údaje:

Materská škola Prietrž č. 139
906 11 Prietrž
Tel. : 0918 126 897
 
Riaditeľka: Lenka Richtová
Kontakt: lenka.richtova@post.sk
Učiteľka: Libuša Jonášová
 
Vedúca školskej jedálne: Renáta Harnošová, tel. 0918 84 22 66
Kuchárka: Ľudmila Krčová

 

MATERSKÁ ŠKOLA  v Prietrži je školou s celodennou výchovnou starostlivosťou pre deti vo veku 3- 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou . Materská škola  je jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je obec Prietrž. Je umiestnená v účelovej budove. Predškolské zariadenie tvorí vstupná hala, šatňa pre deti, herňa so spálňou a príslušné zariadenia- zborovňa, WC pre deti a zamestnancov, umyváreň, sprcha, kuchyňa s potrebnými priestormi.  Zariadenie MŠ je vyhovujúce a podľa finančných možností ho neustále zveľaďujeme. Škôlka prechádza postupnou rekonštrukciou všetkých priestorov a obnovou vybavenia MŠ za pomoci finančných prostriedkov poskytnutých obcou, ministerstvom školstva, aj podporou obecných združení, či s pomocou rodičov detí. Každoročne otvárame jednu vekovo zmiešanú triedu s počtom okolo 20 detí, o ktoré sa starajú zamestnanci- riaditeľkou Materskej školy je p. Libuša Jonášová, učiťeľka Lenka Richtová, nepedagogickí zamestnanci: Harnošová Renáta, Krčová Ľudmila, Svatá Mária.

Materská škola sa zapája do aktivít významne ovplyvňujúcich jej zameranie a výchovno- vzdelávaciu činnosť. Organizuje  a zúčastňuje sa aktivít spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého charakteru. Nadväzuje a rozvíja kontakty a spoluprácu s inými materskými školami,  organizáciami pôsobiacimi v obci, ako aj s  rodičmi a odborníkmi pedagogicko- psychologického poradenstva. Prezentuje sa v obecných novinách.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED-0, vydaným ministerstvom školstva. Deti  po dosiahnutí predprimárneho stupňa vzdelania, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť opúšťajú MŠ a to s OSVEDČENÍM o ukončení predprimárneho vzdelávania. 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6: 45 do 16: 30 hod.