Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026

Mgr. Viera Prekopová

Jana Válková

Marián Mudroch

Peter Kukliš

Pavol Repta

Stanislav Harnoš

Mgr. Monika Kotvanová

Práva a povinnosti obecného zastupiteľstva

a/ vykonáva úkony s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce,
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d/ vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci,
e/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
g/ chráni životné prostredie, utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h/ určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
i/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j/ vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
k/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitých predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
l/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitých predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitého predpisu,
p/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku